Забележителности в Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен

Резерват „Камчия”
Резерват „Камчия” обхваща площ от 842.1 хектара исе намира непосредствено до Черно море покрай устието на река Камчия. Обявен е за резерват с цел да се запазят самобитни лонгозни гори от бряст и ясен, кактои находища на бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, дива лоза, блатнаперуника и друга богата и разнообразна фауна. През март 1977г. той е включен в списъка на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Крайречните заливни гори около устието на р.Камчия, днес са най-представителният образец налонгозните гори на Балканския полуостров. Тази екосистема има уникален характер, който произтича от състава и структурата на горската растителност и специфичните екологични условия при които се развива. Общо висшите растения,установени в лонгозната гора и заблатените територии в нея са 245 вида. Сред застрашените от изчезване растителни видове могат да бъдат споменати лъскаволистна млечка, блатно кокиче, блатен телиптерис, северница. В река Камчия се срещат 25 вида риби, което съставлява по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна. Сред по-интерестните са дивия шаран, кавказкото попче и деветиглената бодливка. В района на резервата са установени 258 вида птици, което е около 66% от установените в България видове. Сред редките за България и Европа видове,размножаващи се в резервата са черният щъркел, малкият креслив орел, соколъторко, големият ястреб, осоядът, както и седем /от общо 9/ вида от кълвачите,разпространени в Европа. В резервата са установени 26 вида дребни бозайници.Интерес представлява кафявата горска полевка, която обикновено се среща в широколистните гори в България над 800 метра надморска височина. Досега поЧерноморието е установена само в района на Камчия и Ропотамо. Друг интересен вид в природозащитно отношение е видрата, включена в Европейския червен списъки Бернската конвенция. В началото на 80-те години, 70 хектара горски площии 260 хектара поземлен фонд са обявени за буферна зона на резерват „Камчия”. В зоната са ограничени дейностите, които могат да въздействат негативно върхурезерватната площ – голи сечи, промишлен риболов, промишлено събиране на билки,гъби и цветя, движение на моторни лодки по реката, паркиране на МПС. Допуска се паша и традиционно ползване на земеделските земи. Особено привлекателни за туристите са устието на р.Камчия и лиманът „Пашадере”. Защитена местност Лиман е обявена през 1979г., а през 2002г. е прекатегоризирана с площ 5.20 хектара. Представлява естествен лиман, естествена влажна зона, местообитание на редки растения и влаголюбиви птици: голям и малъкводен бик, зимно бълне и др. Местността е достъпна и е подходяща за туризъм Истинско приключение е разходката с лодка или водно колело по реката, между гъстите лиани на места оформили зелени тунели над реката. Основно за нощувки в комплекса се ползват бунгала, почивни станции и хотели.