Галерия

Камчия
Резерват „Камчия” обхваща площ от 842.1 хектара исе намира непосредствено до Черно море покрай устието на река Камчия. Обявен е за резерват с цел да се запазят самобитни лонгозни гори от бряст и ясен, кактои находища на бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, дива лоза, блатнаперуника и друга богата и разнообразна фауна. През март 1977г. той е включен в списъка на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Крайречните заливни гори около устието на р.Камчия, днес са най-представителният образец налонгозните гори на Балканския полуостров.