Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен

Рибарската област включва общините Бяла, Долни чифлик и Аврен и е с обща територия от около 1029,2 км2. Трите съседни общини се намират в област Варна и обхващат непрекъсната територия южно от гр. Варна. Черноморското крайбрежие попадащо в границата на рибарската област е около 45 км (около 13% от цялото крайбрежие на България) Община Бяла се простира върху площ от 162 км2 и е раположена в централната част на българското Черноморско крайбрежие. На север и северозапад община Бяла граничи с община Долни чифлик южно и на югозапад граничи с община Несебър (област Бургас), източно граница е Черно море. Общината включва 6 населени места: Бяла и селата Горица, Дюлино,Господиново, Попович и Самотино. Административен център на общината е град Бяла, който се намира почти на равно отстояние от двата областни града – Варна (50 км.) и Бургас (70 км.). Община Долни чифлик се намира в Североизточна България, в подножието на Източна Стара планина разположена по поречието на р. Камчия. На изток общината граничи с Черно море, на запад с община Дългопол, на север с община Аврен, северозапад с община Провадия, а на юг с общините Бяла , Несебър и Поморие. Център на Общината е град Долни чифлик. Намира се в област с административен център Варна. Община Долни чифлик включва 17 населени места /1 град и 16 села/: град Долни чифлик и селата Булаир, Бълдарево, Венелин, Голица, Горен чифлик, Гроздьово, Детелина, Кривини, Нова шипка, Ново оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Шкорпиловци, Юнец. Общата площ на общината е 487,2 кв. км, която представлява 13% от територията на област Варна и я нарежда на трето място по територия във областта. Община Аврен се намира в централната част на област Варна и заема площ от 380 кв.км. Съседни общини са Варна, Белослав и Девня – на север, Провадия – на запад и Долни Чифлик – на юг. На изток общината има излаз на Черно море, като бреговата ивица е с дължина около 20 км. Общината се състои от 17 села: Аврен, Бенковкси, Приселци, Синдел, Дъбравино, Садово, Близнаци, Китка, Круша, Тръстиково, Царевци, Казашка река, Равна гора, Болярци, Юнак, Добри дол, Здравец.

Общо на територията на рибарската област по постоянен адрес са регистрирани 31 517 души, а по настоящ адрес 32 174. Най-важните елементи характеризиращи екологията в Рибарската област са морето, горите и обработваемите земи. Рибарската област попада в умерено-континенталната климатична подобласт и преходно континенталната климатична област. Средната годишна температура е 11,5ºС. Термичните условия на района благоприятстват развитието на селскостопанските култури, включително и на някои по-топлолюбиви. Морската вода (с температура през лятото до около 25º), плажните ивици и климатът благоприятстват развитието на икономически дейности в сферата на туризма, лечението и отдиха.